Harkitsematon kirjaus. Den 29 november 2010


Finlands naturskyddsförbund hör till de organisationer som av miljöministeriet fick en begäran om utlåtande om regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Nylands naturskyddsdistrikt gav för Naturskyddsförbundets del ett utlåtande den 15 novenber. Utlåtande "Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta" kan även läsas på webben. Jag återger här ett par stycken ur åtlåtandet:


Välittömästi tulee aloittaa neuvottelut Helsingin ja Vantaan kanssa kansallispuiston laajentamisesta vapaaehtoisin kaupoin, maanvaihdoin tai luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisin menettelyin Metsähallituksen selvityksessä esitetyn laajimman vaihtoehdon (VE3) pohjalta täydennettynä Helsingin kaupungin Hältingträskin, Talosaaren ja Kasabergetin alueilla. Puistoon on syytä liittää myös muut valtiolle suojelualueiksi Sipoonkorven ja Mustavuori-Östersundomin alueelta tulevaisuudessa hankittavat alueet. Lopputuloksena tulisi olla virkistyskäytön ja luontoarvojen säilymisen kannalta riittävän laaja kansallispuisto. Se yhdistäisi rannikon lintuvedet sisämaan erämaisiin metsiin ja soihin tavalla, mikä ei toteudu missään nykyisessä kansallispuistossamme. Silloin myös Östersundomin alueelle ehdotetut osa-alueet tuottaisivat huomattavaa lisäarvoa Sipoonkorven metsäiselle mannerosalle.

Pidämme harkitsemattomana kirjausta, joka mahdollistaa sen, että kansallispuiston lopullisen laajuuden ja rajauksen määrittely jätettäisiin Uudenmaan maakuntakaavan tai Helsingin yleiskaavan varaan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar