Krav på tydligare signal. Den 25 november 2010Föreningen Natur och Miljö fick av miljöministeriet en begäran om utlåtande om regeringens proposition om en nationalpark i Sibbo storskog. Natur och miljös utlåtande "Utlåtande om utkast till regeringsproposition om inrättande av Sibbo storskogs nationalpark" kan även läsas på föreningens webbplats. Jag återger här en del av ur utlåtandet:


Enligt utkastet till proposition skulle nationalparkens slutliga avgränsning i fråga om de södra delarna avgöras inom ramen för beredningen av den gemensamma generalplanen för Östersundom. Natur och Miljö anser, att regeringen i sin proposition borde ge en tydligare signal, att generalplanen inte får omöjliggöra skapandet av en ekologiskt fungerande nationalparkshelhet som sammanbinder områdena norr och söder om motorvägen.

Det är också viktigt att trygga de ekologiska grönkorridorerna som finns mellan Sibbo storskog i norr och Natura 2000-områdena i söder. Enligt såväl markanvändnings- och byggnadslagen, samt bestämmelser för Natura 2000-nätverket måste ekologiska passager och skyddszoner runt dem förbli obebyggda.


Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Protestskrivelse till kommunförbundet". Enligt nyheten har en del kommuner i Österbotten skriver ihop en protestskrivelse, eftersom man anser att kommunförbundet i allt högre grad driver stora kommunernas intresse på de små och medelstoras bekostnad. De som skrivit under protestskrivelsen kritiserar kommunförbundet för att i samband med kommureformen KSSR driva på kommunsammanslagningar, fastän kommunförbundet borde vara alla kommuners intresseorganisation. Läsarna av denna blogg torde känna till att att kommunförbundet de senaste åren framför allt drivit Helsingfors stads intressen. I Sibbofrågan ställde kommunförbundet och i synnerhet kommunförbundets jurister ensidigt upp på Helsingfors sida och stödde den kontroversiella partiella kommunsammanslagningen.


Helsingin Sanomat har (på webbplatsen Oma kaupunki) på kvällen publicerat en nyhet med rubriken "Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee eduskuntaan".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar