"Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen". Den 4 januari 2007


I sin rapport "Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä" hävdar kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi på sida 22 och på sida 45 att "Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä tukeneet metropolialueen luontevaa kehitystä tarjota kasvumahdollisuudet kaikkiin ilmansuuntiin." Samma sats ingår även i utlåtandet som Helsingfors stadsfullmäktige den 29 november på stadsstyrelsens förslag beslöt att avge åt länsstyrelsen. (Se protokollet.) I sitt utlåtande hävdar Helsingfors även att "Det behövs ett tillräckligt stort metropolområde som förmår konkurrera med europeiska storstäder." Vidare hävdar Helsingfors att det krävs modiga strategiska beslut för att utveckla metropolområdet. Ironiskt nog sträcker sig Helsingfors metropolområde enligt den definition som Myllyniemi ger i sin rapport från Hangö i väster till Lovisa i öster.


Helsingfors försöker i metropolens namn legitimera sin expansion österut, vars främsta motiv är stadens egna ekonomiska intressen. På några år har politikerna och tjänstemännen i Helsingfors lyckats lancera en ideologi vars centrala idé och begrepp är metropolområde. Så sent som i juni 2005 antog SDP:s partidag på förslag av Pekka Myllyniemi ett ställningstagande som lyder "Suomi tarvitsee tiiviissä yhteistyössä toimivan metropolialueen, joka pystyy kilpailemaan muiden vastaavien kaupunkikeskittymien kanssa Itämeren alueella ja maailmanlaajuisesti." (Se Utredningsmannens tidigare ställningstaganden. Den 20 oktober 2006.) Ett och ett halvt år senare förefaller påståendet vara en etablerad politisk sanning. I sitt utlåtande från november skriver Helsingfors:


Grunden för utveckling och framgång i Finland och Helsingfors har ändrats med anledning av integrationen i Europa, de mindre skarpa gränserna samt globaliseringen av ekonomi och miljöfrågor. Stadsregionernas roll stärks i förhållande till nationalstaterna. Från de stora världsstäderna leds och styrs kulturen och ekonomin i världen. Mindre stadsregioner eftersträvar välfärd och andra fördelar på sitt sätt. De stora stadsregionerna vid Östersjökusten är viktiga för Helsingfors. Å andra sidan betyder strävan att bli storstad konkurrens med talrika andra europeiska städer. Hela Finlands framgång beror allt mer på hur framgångsrika huvudstadsregionen och Helsingfors är. Tryggade möjligheter för Helsingfors och huvudstadsregionen att utvecklas skall ses som ett nationellt spetsprojekt som tjänar hela landet. Det behövs ett tillräckligt stort metropolområde som förmår konkurrera med europeiska storstäder.


Helsingfors försöker alltså genom att betona metropolområdets betydelse hävda att annekteringen av sydvästra Sibbo är ett nationellt spetsprojekt och indirekt att hela Finlands framgång är beroende av Helsingfors expansion... Man använder dock i detta sammanhang benämningen metropolområde i en annan betydelse än vad t.ex. Nylands förbund gör.


På Nylands förbunds webbplats kallas Nyland numera för metropollandskapet och metropolområdet används som en synonym till landskapet Nyland. Ordföranden för Nylands förbunds landskapsstyrelse Tapani Mäkinen (saml.) avslutar sin kolumn där han presenterar landskapsplanen för Nyland, med att betona att "Landskapsplanen för Nyland är en viktig del av metropolpolitiken." Lanskapsplanen som bl.a. Jussi Pajunen (saml.) och Pekka Myllyniemi (sdp) varit med om att utforma, fastställdes den 8 november.


Helsingfors låter förstå att vad som är bra för Helsingfors är bra för hela metropolområdet och vad som är bra för metropolområdet är bra för hela Finland. Den politiska betydelsen i idén om ett metropolområde ligger just där i att det främjar samarbete och motverka avog mot metropolområdets centrum. Hela Helsingfors metropolområde eller Greater Helsinki Region, dit enligt OECD:s och Myllyniemis definition även Tavastehus och Lahtis hör, skall kunna identifiera sig med Helsingfors.


Helsingforspolitiker hävdar ugående från idén om ett metropolområde att Helsingfors inte konkurrerar med andra finländska städer och orter, utan istället konkurrerar med andra europeiska storstäder. Detta är dock ren politisk retorik. Visserligen tävlar Helsingfors i en annan viktklass än t.ex. Hangö och Lovisa, men Helsingfors konkurrerar i egenskap av en hamnstad minsann även med Hangö och Lovisa. Framför allt betyder inflyttning till Helsingfors och huvudstadsregionen en utflyttning från andra orter. Hangö och Lovisa ligger naturligtvis innanför Helsingfors ekonomiska influensområde, men även innanför Sankt Petersburgs metropolområde i den ekonomiskt-funktionella betydelsen.


Nyland är enligt landskapsförbundets egen utsaga "Finlands enda metropolområde", men landskapsförbundet har ett problem, som Myllyniemi påtalar i sin rapport:


Ongelmana Uudellamaalla on, että toiminnallinen kokonaisuus on jakautunut kahteen irralliseen osaan, joita suunnitellaan yhteistyöstä huolimatta erillisinä ja joiden asioista päätetään toisistaan riippumatta.


I sin rapport ger Myllyniemi följande motivering till att Nyland och Östra Nylands förbund bör gå ihop:


Liittojen yhdistäminen on perusteltua, koska Uudenmaan fyysinen ja toiminnallinen yhdyskuntarakenne muodostaa yhtenäisen työssäkäynti-, asuntomarkkina- ja palvelutarjonta-alue. Hallinnolliselle maakuntarajalle ei ole yhdyskuntarakenteellisia eikä toiminnallisia perusteita. Hallinnollinen raja on este asioiden järkiperäiselle hoitamiselle.


Myllyniemi ger ytterligare ett argument för en sammanslagning av förbunden: "Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen". (Myllyniemi skriver mitt inne i satsen "Ruotsinkielisten" med stor begynnelsebokstav. Dessutom är uttrycket "Ruotsinkielisten aseman" kursiverat.) Månne Myllyniemi bekymrar sig över de svenskspråkigas ställning i Nylands förbund? Snarare är det nog de svenskspråkigas och Sfp:s starka ställning i Östra Nylands förbund som betraktas som ett problem. Det ser tyvärr ut som om även utredningsmannen föreställer sig en "språkmur" på gränsen mellan huvudstadsregionen och Sibbo, som samtidigt är en gräns mellan "metropollandskapet" och Östra Nyland.


11:00 Pekka Myllyniemis rapport finns nu även på svenska. Inrikesministeriet har publicerat översättningen av rapporten, som finns åtminstone på Sibbo kommuns webbplats. Titeln är "Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad". Översättningen av det aktuella argumentet för en sammanslagning av landskapsförbunden lyder:


Andra motiveringar för en sammanslagning av förbunden är att de svenskspråkigas ställning blir mera balanserad och att huvudstadsregionens kompetenscentrums regionala slagkraft ökar i Borgåområdet.


Den svenska översättningen av Myllyniemis rapport är mycket asketisk och innehåller inga kartor eller bilder. Priset på översättningen är lika väl 25 € + moms.


Sibbo kommun har idag även publicerat en kungörelse i Borgåbladet, Sipoon Sanomat och på kommunens webbplats. Kommunen har även lagt ut på nätet Nylands lantmäteribyrås utlåtande (på finska) med karta och fastighetsförteckning samt den svenska översätningen. En liten intressant detalj är att även lantmäteribyrån har använt sig av en föråldrad karta och därmed inte tagit i beaktande att Österleden flyttats norrut vid avtaget till Ring III. Ur lantmäteribyråns utlåtande och bifogad karta (se ovan) framgår även att Myllyniemis förslag vad skärgården bekräftar inte alls följer by- och fastighetsgränser, vilket Helsingfors förslag approximativ gör till den delen som den följer Ilaskivis gräns:


På Finska vikens havsområden har platsen för gränsen tolkats så att den föreslagna kommungränsen dristigare än den karttolkning som har gjorts på landområdena har anpassats till gällande (Sibbo kommuns) bygränser eiler fastighetsgränser. Syftet med karttolkningarna var att undvika en oändamålsenlig och uppenbart onödig uppdelning av fastighetsregisterenheter på två kommuner.


18:30 Jag är numera prenumerant på Sipoon Sanomat, vars webbplats normalt inte innehåller mycket nyhetsmaterial. I samband med dagens tidning har Sipoon Sanomat dock på nätet publicerat resultatet från en förfrågning som man gjort på politiker i Sibbo.


23:30 Ledaren i morgondagens Hufvudstadsblad har rubriken "Metropolen måste förtätas". I samma tidning hävdar "metropol­professor" Peter Ache dock att Helsingfors inte är en metropol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar