Olika tolkningsmöjligheter. Den 7 januari 2007

Översättaren av utredningsman Pekka Myllyniemis rapport kunde ha kommit lättare undan genom att utnyttja den svenska översättningen av Helsingfors utlåtande om förslaget till ändring i kommunindelningen. Speciellt motiverat hade det varit att följa utlåtandet där Myllyniemi faktiskt refererar till Helsingfors stadsstyrelses utlåtande. Fördelen med två olika översättningar är att en jämförelse lyfter fram hur runda och tomma på innehåll vissa formuleringar är. Följande stycke, som delvis härstammar från överborgmästare Jussi Pajunens anförande den 21 juni, förekommer med små variationer i så väl Myllyniemis rapport och som i Helsingfors utlåtande. I citaten har jag markerat skillnaderna. Först Helsingfors utlåtande:

Seudun kehitys on pahasti vinoutunut hallinnollisen jaon vuoksi. Sipoo kuuluu eri maakuntaliittoon kuin pääkaupunkiseutu. Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä tukeneet metropolialueen luontevaa kehitystä kaikkiin ilmansuuntiin. Sipoon rakentamisvolyymit ovat olleet pienet. Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan. Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä pääkaupunkiseudun ja Sipoon rajalla, mikä on haitannut koko Itä-Helsingin kehitystä.

Myllyniemis variation är följande:

Seudun kehitys on vinoutunut hallinnollisen jaon vuoksi. Sipoo kuuluu eri maakuntaliittoon kuin pääkaupunkiseutu. Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä tukeneet metropolialueen luontevaa kehitystä tarjota kasvumahdollisuudet kaikkiin ilmansuuntiin. Sipoon rakentamisvolyymit ovat olleet pienet. Sipoon rakenne on hajaantunut ja merkittävältä osin suuntautunut Porvoon suuntaan. Tämä on osaltaan estänyt fyysistä ja toiminnallista kehitystä Helsingin ja Sipoon rajalla.

Skillnaderna i de svenska översättningarna beror inte bara på variationerna i den finska texten. Översätningen av Helsingfors ulåtande lyder:

Utvecklingen i regionen är synnerligen snedvriden på grund av den administrativa indelningen. Sibbo hör till ett annat landskapsförbund än huvudstadsregionen. Sibbos egna planläggningsplaner har hittills inte stött en naturlig utveckling åt alla håll. Byggvolymen i Sibbo har varit liten. Sibbo har en spridd struktur och till stora delar söker sig kommunen mot Borgå. Det har delvis hindrat en fysisk och funktionell utveckling på gränsen mellan huvudstadsregionen och Sibbo, vilket har stört utvecklingen i hela östra Helsingfors.

I översättningen av Myllyniemis rapport lyder stycket:

Utvecklingen i regionen har snedvridits till följd av den administrativa indelningen. Sibbo hör till ett annat landskapsförbund än huvudstadsregionen. Sibbos egna planläggningsplaner har inte hittills stött metropolområdets naturliga utveckling att erbjuda tillväxtmöjligheter i alla väderstreck. Byggvolymerna i Sibbo har varit små. Strukturen i Sibbo är splittrad och i hög grad inriktad på Borgå. Detta har bidragit till att förhindra fysisk och funktionell utveckling på gränsen mellan Helsingfors och Sibbo.

Sibbo och Östra Nylands förbund hävdas ha förhindrat en utveckling av metropolområdet i alla vädersträck, fastän benämningen metropolområde lämnats bort i översättningen av Helsingfors utlåtande. Vad som här menas med metropolområde är oklart, men knappast syftats det på ett metropolområde i enlighet med Myllyniemis definition. I Helsingfors utlåtande hävdas det att "Det behövs ett tillräckligt stort metropolområde som förmår konkurrera med europeiska storstäder." Vidare hävdas det att "För att metropolområdet skall kunna utvecklas fullt ut, måste utvecklingen kunna ske och naturligt gå vidare på samhällsstrukturens, boendets, trafikens, näringslivets och miljöns villkor utan konstgjorda hinder som beror på administrativa gränser."

Om det med metropolområdet syftas på huvudstadsregionen eller tätortsområdena i huvudstadsregionen, så har den administrativa gränsen mellan Helsingfors och Esbo gjort att bebyggelsen är betydligt tätare i huvudstadsregionens östra halva, trots att arbetsplatserna till stor del finns i Esbo. Om det med metropolområdet syftas på ett större område från Hangö i väster till Lovisa i öster, så hotar Helsingfors planer för sydvästa Sibbo utvecklingen av metropolområdets utveckling i österled genom att metron tränger ut HELI-banan. Lika väl hävdar Helsingfors i sitt utlåtande att "Det centrala målet i förslaget är uttryckligen att stöda utvecklingen i de östra delarna av Helsingfors metropolområde och en balanserad utveckling i hela regionen."

I sitt ulåtande ger Helsingfors stadsstyrelse "preciserade motiveringar" till den föreslagna ändringen i kommunindelningen:

Ändringen i kommunindelningen främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet i Helsingforsregionen genom att skapa en funktionellt och fysiskt mera balanserad Helsingforsmetropol med allt bättre möjligheter att klara av sina skyldigheter och mål att vara en livskraftig, stark och i framtiden allt konkurrenskraftigare stadsregion i Finland och i Europa.

I översättningen av Myllyniemis rapport tolkas den ovanciterade motiveringen på följande sätt:

En ändring i kommunindelningen skulle främja kommunernas funktionsförmåga i Helsingforsregionen och verksamhetens lönsamhet genom att producera ett i funktionellt och fysiskt hänseende mera balanserat metropolområde runt Helsingfors som har bättre möjligheter att klara av sina åligganden och mål att vara en livskraftig, stark och i framtiden ännu konkurrenskraftigare stadsregion i Finland och Europa.

De olika tolkningarna från finska till svenska representerar även olika tolkningar av innebörden, men detta kan man inte kritisera översättarna för. Det är minst sagt tvetydigt vilket område som man hävdar att skulle bli mera balanserat av en ändring i kommunindelningen. Enligt min bedömning skulle en gränsjustering i själva verket öka obalansen så väl i det mindre som i det större "metropolområdet", fast på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar