Vanhanens ställningstaganden för Malm. Den 31 januari 2007

Under rubriken "Nya utlåtanden i Sibbo-Hfrs marktvist" berättar Yle Internytt / Östnyland att kommunstyrelsen i Sibbo på sitt möte igår antog ett nytt utlåtanden i "diverse marktvister med Helsingfors stad". "Full fart på Sibboplanering" är rubriken på en artikel i dagens Borgåblad. För tydlighetens skull är det skäl att nämna att artikeln handlar om Sibbos egen planeringar. Även Helsingfors stadsplaneringskontor har ju använt sin kapacitet till att planera Sibbo. Dagens Hufvudstadsblad ägnar nästan ett helt uppslag åt fallet Sibbo. Reportaget har rubriken "I 'Veikkos tryckeri' vittras seger".

Dagen Helsinginsanomat berättar i en artikel med rubriken "Järvenpää haluaa selvittäjäksi Alasen" att staden Träskända vill att det tillsätts en kommunindelningsutredare för att utreda en föreslagen gränsjustering mellan Träskända och Tusby, eftersom Träskända vill bygga på ett område som hör till grannkommunen. Se där vilken Pandoras ask Helsingfors och kommunminister Hannes Manninen har öppnat! Inte nog med att Träskända liksom Helsingfors vill expandera. Staden vill själv bestämma vem som inrikesministeriet skall utnämna till utredningsmann! Regeringsrådet Arto Sulonen från inrikesministeriet är häpnad och kommenterar Träskändas förslag:

Laki lähtee siitä, että selvitysmiehen asettamiselle pitää olla erityisiä perusteita. Ei sellainen menettely automaatista ole. ...
Sellaista menettelyä emme tunne, että yksyttäinen kunta hakee itselleen kuntajaon muutosta, joka koskee muita kuntia ja saisi oikeuden määritellä, asetetaanko selvitysmies ja kuka hän on. Selvitysmiehestä pitää kuulla kaikkia kuntia, joita asia koskee.

Man frågar sig vem som i verkligheten föreslog Pekka Myllyniemi som utredningsman. Klart är i alla fall att Sibbo i frågan "hördes" på ett mycket tvivelaktigt sett.

"Malmi säilynee koipussissa" är rubriken på en kommenterande artikel i dagens Helsinginsanomat. Huvudartikeln har rubriken "Ilmailulaitos varautuu Malmin kentän säilymiseen". I den kommenterande artikeln skriver Jarmo Huhtanen att "Helsingin edellinen valtuusto päätti, että Malmin kenttä muutetaan pientaloalueeksi. Päättäjiä harmitti se, että pula pientaloista ajoi helsinkiläisiä muualle asumaan". Huhtanen noterar vidare att "Helsingin uusi yleiskaava kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa Malmin osalta Jussi Pajunen (kok) jääviyteen." Det finns dock en annan orsak till att Malms flygfält förefaller att läggas i förvar. Jag citerar Huhtanen:


Näkymät ovat kuitenkin muuttuneet vuodesta 2003, jolloin päätös tehtiin. Helsinki on kaappaamassa Sipoolta 30 neliökilometriä maata. Valtuustokin on vaihtunut.


Jag har tidigare behandlat fallet Malm i blogginlägget Malm eller Sibbo? Den 8 november 2006. Det bör noteras att en annektering av sydvästra Sibbo kunde lösa det problem som orsakades av att Jussi Pajunen inte jävade sig då generalplanen behandlades för Malms del. Knappast är dock misstankarna om jäv något avgörande motiv bakom Pajunens engagemang för Sibboannekteringen. Mera anmärkningsvärt är Matti Vanhanens engagemang för Malms flygfält. I sitt tal vid flygfältets 65-årrsdag den 18 maj 2003, då staten och staden redan hade kommit överens om att flygfältet skulle bli bostadsområde, sade försvarsminister Matti Vanhanen följande:


Ydinkysymys on halutaanko tämä säilyttää. Nyt ei ole vielä liian myöhäistä vetää yhteen jo tehtyjä selvityksiä, joiden mukaan Malmia ei voida korvata. Ei paikkaa, josta presidentti Kallio ojensi Suomen käden eri ilmansuuntiin voi korvata tuhoamalla se. Tiedän, että rikon varmasti monta hallinnon hyvää periaatetta sanomalla näin valtioneuvoston jäsenenä, kun kerran valtio ja Helsinki ovat panneet nimensä sopimuksen alle. Siksi pyydän jo heti anteeksi tämän periaatteen rikkomista. Mutta teen tämän vedotakseni Malmin puolesta.


Jag måste medge att jag kunde ha blivit berörd av försvarsministerns känslosamma och förvaltningsetiskt tvivelaktiga tal. Vanhanens karriär som försvarsminister blev emellertid mycket kort. Statsminister Matti Vanhanen måste se till helheten, men även som statsminister har Vanhanen försvarat Malms flygstation. I en kolumn med rubriken "Behöver Helsingfors en flygplats till?" i Hufvudstadsbladet den 1 februari 2005 skrev Matti Vanhanen att "Nylands förbund skulle anvisa ett område för en ny flygplats i anslutning till beredningen av en ny landskapsplan", men konstaterar att "det klarade man emellertid inte av under beredningen av planen". Nylands förbunds misslyckande, som kanske berodde på att Sibbo hörde till ett annat förbund, är dock ingenting som Vanhanen sörjer över i sin kolumn. Vanhanen avslutar sin kolumn enligt följande:


En fråga för sig är sedan hur nedläggningen av Malms flygplats skulle behandlas kulturhistoriskt. Flygplatsens funktioner har också internationellt en erkänd position. I Helsingfors har man under de senaste decennierna rivit mycket sådant som nu betraktas med saknad samtidigt som man förundrar sig över 60- och 70-talsbeslutsfattarnas värderingar.

Jag har hört att funktionerna på Malms flygfält kanske kunde ordnas på ett nytt sätt som skulle göra det möjligt att bygga bostäder utan att flygplatsen behöver läggas ner. Det är att hoppas att alternativ av detta slag utreds.


Vanhanens intresse för Malm väckte redan för några år sedan förundran, men det är väl möjligt att Vanhanens eller hans talskrivare hade ett uppriktigt intresse för Malms kulturhistoriska värde. Försvarsministerns och statsministerns ställningstagande under pågående utredning och efter gjorda överenskommelser beklagades av flera Helsingforspolitiker. Ambitionen att bevara flygfältet i Malm stod dessutom i konflikt med Helsingingfors önskan att vanliga Helsingforsbor skulle kunna bo i egnahemshus utan att byta hemkommun. Vanhanen kom dock själv att aktivt stöda en lösning på den sistnämnda olägenheten. Vid sitt tal vid öppnandet av bostadsmässan i Esbo den 14 juli ifjol framhöll Vanhanen detta tydligt:


Asuntorakentajat luovat aina samalla uutta kulttuurihistoriaa, miljöitä ja maisemia. Myös vanhaa on vaalittava. Toivon siksi vakavasti, että Helsingin kaupunki harkitsisi uudestaan Malmin kentän kohtaloa ja keskittäisi voimansa huomattavasti edullisempaa asuntokantaa tuottaviin Sipoon alueisiin.


Fallet Malm hänger mycket starkt samman med fallet Sibbo. Matti Vanhanen är här en förenande länk i ännu högre grad än Jussi Pajunen.Föreningen För Sibbo har på sin webbplats publicerat information om "Informationsturnen i kommunen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar