Initiativ till ändring av landskapsindelning. Den 21 januari 2007

Kommun- och strukturreformen, som kommunminister Hannes Manninen ansvarat för, ger möjlighet att med hot om sammanslagning tvinga kommuner och städer att samarbeta. När Esbo stadsfullmäktige i höstas behandlade västmetron var det många som ansåg att stödet för metron berodde på att man upplevde sig tvingade till "samarbete". När Vanda stadsfullmäktige i november skulle behandla utlåtande till länsstyrelsen om Helsingfors förslag till gränsjustering bekymrade man sig över samarbetet med huvudstaden. På det farsartade fullmäktigemötet lyckades man inte efter flera timmars diskussion fatta ett beslut om utlåtande. Timo Juurikkala kommenterade behandlingen på sin blogg den 29 november:

Kaupunginhallituksen puheenjohtajat Tapani Mäkinen (kok) ja Markku J. Jääskeläinen (sd) sekä kaupunginjohtaja Juhani Paajanen (sd) olivat voimakkaasti sitä mieltä, että Vantaan lausunto pitäisi antaa tarkalleen kaupunginhallituksen esityksen mukaisena, Helsingin hankkeelle myönteisenä. Heidän pääperusteensa oli, että muussa tapauksessa hyvä yhteistyö Helsingin kanssa saattaa kärsiä – tai peräti loppua. Miesten puheissa kaikui muistumia ulkopoliittisen kortin käytöstä 1970-luvulla: isoveljeä ei saa suututtaa!

Det är lätt för Juurikkala att förundra sig över rädslan för storebror. Juurikkala och De Gröna i Vanda är nämligen för en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen. Inte heller behöver Helsingfors i högre grad bekymra sig över samarbetet. Helsingfors och speciellt stadens samlingspartistiuska ledning har ju förespråkat en sammanslagning av huvudstadsregionens städer. Då Helsingfors stadsfullmäktige den 11 januari 2006 behandlade kommun- och samarbetsreformen sade stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuori i sitt anförande att han är för en sammanslagning eller med hans egna ord: "Olen itse vakuuttunut siitä, että järkevintä olisi yhdistää Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja läntiset osat Sipoosta uudeksi suurkaupungiksi."

Helsingfors har utnyttjat kravet på samarbete för stadens egna syften och förespråkat en annektering av sydvästra Sibbo i Huvudstadsregionens namn. De övriga städerna i Huvudstadsregionen har förhållit sig reserverade till en inkorporering. Vanda har dock visat förhandlingsvilja, då man sett möjligheter att få huvudstadens stöd för sina egna projekt så som Ringbanan och en nationalpark i Sibbo storskog.

I ledarartikeln med rubriken "Välitysmies aukaisi portit" i Helingin Uutiset den 6 december nämner ledarskribenten "vihreiden nokkamies" Timo Juurikkala som en av dem vars förtjänst det är att den "andliga muren nu gett efter" och genom "välitysmies" (sic!) Myllyniemis förslag "tillväxten i öster fått ett verkligt startskott". Juurikkala och De Gröna i Vanda med undantag av Sirpa Kauppinen stödde Vandas utlåtande til länsstyrelsen, där Vanda på vissa villkor ställer sig bakom Helsingfors förslag till en förändring av kommunindelningen. Då Vanda fullmäktige slutligen antog sitt utlåtande om Helsingfors förslag hade emellertid Myllyniemis rapport och förslag redan publicerats.

Juurikkala har i själva verket hela tiden på sin blogg kritiserat Helsingfors expansionsplaner och han har speciellt tagit avstånd från Myllyniemis förslag, som han ser som ett hot mot Sibbo storskog. (Se Adress för Westerkulla. Den 12 januari 2007.) Helsingfors har i Sibbofrågan stött sig på ställningstalanden som gjorts av Nylands förbund och Helsingforsregionens samarbetsmöte, men i själva verket representerar ställningstagandena endast Helsingfors synpunkter. Representanter för andra städer och kommuner har ställt sig bakom Helsingfors initiativ för att i gengäld få huvudstadens stöd för sina egna projekt. Detta torde även gälla förslaget till en sammanslagning av Nylands förbund och Östra Nylands förbund.

I morgon den 22 januari sammankommer landskapsstyrelsen för Nylands förbund, där Pekka Myllyniemi (Sdp) representerar Lojo, till syrelsemöte. I föredragningslistan, som offentliggjordes den 19 januari, ingår under övriga ärenden ett initiativ till förändring av landskapsindelningen. I klartext handlar förslaget om att ansluta Östra Nylands förbund till Nylands förbund. I Föredragningslistan konstateras att "Vaikka Uudenmaan liitto on monessa yhteydessä tuonut esiin tämän tavoitteen, ei siitä ole tehty virallista esitystä." På förslag av Pekka Myllyniemi hävdade landskapsstyrelsen i ett utlåtande till Inrikesministeriet (184/01.03/2003) redan 2003 att "Maakuntahallituksen mielestä sisäasiainministeriön on pikaisesti selvitettävä maakuntien yhdistämistä ja Sipoon siirtämistä Helsingin seutukuntaan." (Se Bevismaterial. Den 5 december 2006.) I det bifogade förslaget till initiativ, som är avsett att överlämnas till kommunminister Hannes Manninen, heter det nu att "Uudenmaan liitto esittää, että sisäasiainministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistämiseksi."

I initiativet (in spe) börjar med konstaterandet att "Kuluvan vaalikauden aikana maan hallitus ja sisäasiainministeriö ovat panneet pal jon painoa Uudenmaan ja Helsingin seudun metropolialueen kehittämiskysymyksiin." Uttrycket Helsingin seudun metropolialue betyder närmast det samma som Helsingin seutu, men även här har man av förekommen anledning velat ta med det i sig allt för diffusa begreppet metropolområde. Antagligen syftar man på både på det större nylänska "metropolområdet", som samanfaller med landskapet Nyland, och det mindre metropolområdet, som sammanfaller med Huvudstadsregionen. I det föreslagna initiativet nämns de regionala samarbetsorgan och möten där behovet av en ändring av landskapsindelningen lyfts fram. Däremot nämn naturligtvis inte att statsminister Matti Vanhanen under sitt besök i Borgå den 10 januari uttalade sitt stöd för en fortsatt existens för Östra Nylands förbund. (Se Riksdagskandidat Matti Vanhanen besökte Borgå. Den 11 januari 2007.)

Ur Helsingfors synvinkel handlar initiativet till en ändring av landskapsindelningen om att öka stadens inflytande i allmänhet och inflytandet över planläggningen av sydvästra Sibbo i synnerhet. I sin rapport "Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad" framför utredningsman Pekka Myllyniemi i eget namn Helsingfors argument för en sammanslagning av landskapen. Ett argument som utredningsmannen direkt torde ha klippt och infogat i sin rapport är som jag tidigare omnämnt "Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen". Helsingfors stadskontor hade knappast räknat med att utredningsmannen i sin rappotrt skulle ta med detta argumment som sådant. Å andra sidan föreslår docent Erkki Mennola i sitt utlåtande att förutom Helsingfors stad även Nylands förbund deltagit i författandet av Myllyniemis rapport. Myllyniemis utredning bör föreleda en förtroendekris inom Nylands landskapsförbund. Det torde vara uppenbart att åtminstone Helsingfors genom sitt agerande i fallet Sibbo har förbrukat sitt förtroende.


I dagens Hufvudstadsblad ingår en artikel med rubriken "Allt som glimmar är inte blogg". I artikeln, som handlar om politiska bloggar, säger Jyrki Kasvi att "en riktig blogg skall vara interaktiv". Benämningen blogg (på engelska blog) kommer emellertid från web log, som ursprungligen stårför en "loggbok" på webben. Min blogg har i hög grad varit en loggbok där jag redovisat för mit surfande, navigerande och upptäcktsresande på Internet. Avsaknanden av interaktivitet beror dock på att Yahoo! 360 är en betatjänst där funktionerna inte alltid motsvarar de avsedda inställningarna. För att kunna kommentera mina inlägg direkt på min blogg måste man således fortfarande vara inloggad på Yahoo. Det går dock bra att kommentera mina blogginlägg i min gästbok eller att kontakta mig per e-post. Adresserna är http://www.freebok.net/books/wadenstrom/sign.html respektive ralf.wadenstrom@helsinki.fi.

Under dagens surfande hittade jag ett ljudklipp från Yle Internets sammanfattning av "nyhetsåret 2006", Inrikeskrönikan 2006. Här finns intervjuer med Myllyniemi, Manninen och Vapaavuori i samband med att Helsingfors högsta ledning författat väsentliga delar av Myllyniemis rapport.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar