Adress för Westerkulla. Den 12 januari 2007

Ledaren i dagens Borgåblad har rubriken "Vanhanens utbudstes håller inte i praktiken".

10.00
Det finns nu 1000 namn på adressen för bevarande av Vikkullaområdet som en del av Vanda.

14:30
Även Helsingin Sanomat har noterat att över 1000 har undertecknat den ovannämnda adressen, som finns på webbportalen hakunila.fi. På tidningens webbplats publicerades 13:04 en notis med rubriken "Vesterkullan puolesta yli tuhat allekirjoitusta". Klockan 10 fanns det exakt 1000 namn. Halv tre var antalet namn redan 1058.

Igen är det metanyheten, nyheten om nyheten, som är den stora nyheten. Hur Helsingin Sanomat bevakar fallet Sibbo är av stor betydelse. Även ett blogginlägg som "Nakkikioskilla on ystäviä" (6.1.2007) på Helsingin Sanomats webbplats har betydelse. Tack vare de tusen personer som skrev under sitt namn på adressen fick Helsingin Sanomat orsak att notera adressen och motståndet mot att Vanda avstår den så kallade Västerkullakilen åt Helsingfors. Det är inte säkert att den ovannämnda notisen finns med i morgondagens Helsinginsanomat, men tack vare publiciteten kring adressen har det idag kommit många nya namn på adressen. Helsingin Sanomats notis kom från FNB, som publicerade en notis redan före klockan tolv. I notisen noteras att initiativtagarna till adressen, som kommer från flera partier, "är mycket nöjda med intresset för adressen". Adressen skall överräckas till kommunminister Hannes Manninen innan regeringen behandlar Helsingfors ansökan, eller utredningsmannens förslag.

Liksom Sibbo skall även Vanda nästa månad ta ställning till kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag. Att den så kallade Västerkullakilen ansluts till Helsingfors anses vara en förutsättning för att Helsingfors skall kunna inkorporera en del av Sibbo. Många har säkert undertecknat den ovannämnda adressen för att de vill förhindra Helsingfors expansion österut, men Vikkullaområdets öde är även av mycket stor betydelse för Vanda. Stadsfullmäktige i Vanda hade mycket svårt att ge ett utlåtande över Helsingfors förslag, trots att den dåvarande stadsstyrelseordföranden Tapani Mäkinen (Saml.), som även är ordförande för Nylands förbunds landskapsstyrelse, gjorde sitt bästa för att få Vandafullmäktige att ställa sig bakom förslaget. Dessutom ställde Vanda i sitt utlåtande flera villkor för sitt stöd. Vanda har naturligtvis inte fått några löften om att villkoren uppfylls.

I februari i fjol kom Helsingfors och Vanda övernes om att Helsingfors skulle byta Nedre Dickursby mot den så kallade Västerkullakilen söder om motorvägen. I ett dokument angående kommun- och servicereformen från Delegationen för huvudstadsregionen heter det att "Asutuksen laajentamiseksi Helsinki ja Vantaa ryhtyvät aluevaihdoksiin Ala-Tikkurilan ja ns. Västerkullan kiilan osalta." Uttalandet citeras även i Myllyniemis rapport. Projektet stötte dock på motstånd. Den 14 april skrev dåvarande Vanda stadsfullmäktigeordförande Kimmo Kiljunen, som råkar bo i Västerkulla (på finska Länsimäki), följande:

Olen hyvin tietoinen Helsingin päättäjien halusta päästä kiinni Sipoon länsiosiin. Yhtenä osana tätä pyrkimystä helsinkiläiset ovat esittäneet Ala-Tikkurilan vaihtamista Västerkullan kiilaan. Vastuullisena vantaalaisena päättäjänä en voi suoralta kädeltä torjua helsinkiläisten ehdotusta. Sipoon asiat eivät meille kuulu, mutta Vantaan asiat kuuluvat.

Kehä III:n pohjoispuolella oleva Ala-Tikkurila on yhdyskuntarakenteeltaan kiinni Tikkurilassa. Sen siirtyminen Helsingiltä Vantaalle olisi mitä luontevinta.

Västerkullan kiila taas on Vuosaareen rajautuva peltoalue. Helsingillä on kiinnostusta kehittää sitä osana Vuosaarta. Ehdotus on syytä tutkia.

Kukaan vakava päättäjä ei kuitenkaan ole sisällyttämässä Västerkullan kiilaan myös Länsimäkeä ja Rajakylää. Yhtä hyvin silloin voitaisiin puhua koko Vantaan liittämisestä Helsinkiin.

Ännu den 22 maj antog man lika lika väl i samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen (MS Word doc) formuleringen "för att möjliggöra utbyggnad inleder Helsingfors och Vanda utbyte av markområden, dvs. Nedre Dickursby och den s.k. Västerkullakilen". Det var dock många som reserverade sig. I offentligheten talades det om att invånarna i Nedre Dickursby inte ville bli vandabor, men byteshandeln torde snarare ha fallit på att motståndet mot att avstå (hela) Västerkullakilen var för stort i Vanda. I stället föreslog Helsingfors i juni att huvudstaden skulle inkorporera ett mycket mindre område på drygt 200 hektar, som lika väl kom att kallas Västerkullakilen.

Fastän Västerkullakilen söder om Österleden utgör ett litet område och har få invånare, saknar området inte betydelse för Vanda. Om Vanda förlorar Borgarstrandsviken, förlorar Vanda sin havsstrand. (Se Fädernestranden. Den 22 december 2006.) Till den så kallade Västerkullakilen hör även den ekologiskt och historiskt värdefulla Svarta backen. (Se bilder och flera bilder.) Via Västersundom grönförbindelse hänger Svarta backen-Borgarstrandens naturskyddsområde samman med Sibbo storskog, som delvis även ligger i Vanda och som har en stor betydelse för Vanda. I samband med sitt utlåtande över Helsingfors förslag till gränsjusteringar krävde Vanda att "man utvecklar naturskyddsområdet i Sibbo storskog som nationalpark och riksomfattande naturcentrum". (Se Alternativa planer för Västersundom. Den 30 december 2006.)

På sin blogg skrev Timo Juurikkala, som representerar De Gröna i Vanda stadsfullmäktige, följande:

Tänään julkistettu selvitysmies Pekka Myllyniemen raportti on pettymys: toteutuessaan esitetynlainen rajansiirto uhkaa vakavasti Sipoonkorven arvokkaita metsäalueita.

Sipoolta haukattavassa palasessa on lähes puolet sellaista metsäaluetta, jota on ehdotettu perustettavaan kansallispuistoon. On olemassa vaara, että Helsingin rakentamisahne johto haluaa muuttaa ikimetsiä asuinalueiksi. Niin ei saa käydä.

Sipoon suunnan mahdollisen asuntorakentamisen pitäisi pääosin kohdistua Porvoon moottoritien eteläpuolelle. Myllyniemen rajaus ei tue tätä ajatusta.

Ordförande för De Gröna i Vanda, Laura Häggblom, skriver nästan exakt samma sak på sin blogg. Timo Juurikkala avtackades på självständighetsdagen tillsammans med Hannes Manninen, Eero Heinäluoma, Matti Vanhanen, Jussi Pajunen, Jan Vapaavuori, Rakel Hiltunen, Tapani Mäkinen, Markku J. Jääskeläinen och Otto Lehtipuu av Helsingin Uutiset för att ha möjliggjort Myllyniemis förslag. (Se Avtackningar. Den 6 december 2006.) Liksom Mäkinen (Saml./ Vanda), Jääskeläinen (Sdp/ Vanda) och Lehtipuu (grön/ Hfors) är Juurikkala för övrigt medlem i landskapsfullmäktige för Nylands förbund. Juurikkala och De Gröna kunde stöda Helsingfors förslag, men inte Myllyniemis förslag. Det är möjligt att de gröna låtit sig luras, men det är även möjligt att de gröna bluffat. Nu tackar de för stödet för en nationalpark, medan de själva tar bort sitt stöd för en annektering.

Förverkligas Myllyniemis förslag, torde en stor del av Sibbo storskog bli bostadsområde. Sibbo storskog skulle inte bara bli mindre, utan även förlora de ekologiska korridorerna till kusten. Om Helsingfors och Myllyniemis visioner förverkligas, skulle speciellt Västersundom bli tätort. Visserligen är detta helt emot Vandas planer, men om Vanda inte bygger, torde Helsingfors kräva att få inkorporera området. I Myllyniemis rapport kan man liksom i Helsingfors utlåtande läsa att "om området i fråga förblir en del av Vanda stad kan man i samarbete med Vanda stad snabbt granska möjligheterna att ändra generalplanen så att området på ett smidigt sätt kunna kopplas ihop med den befintliga och planerade nya stadsstrukturen."

Det är inte alls omöjligt att Vanda motsätter sig Myllyniemis förslag. Eftersom en inkorporering av den så kallade Västerkullakilen inte torde uppfylla lagens villkor för en tvångsanektering, har Vandas ställningstagande till Myllyniemis förslag avgörande betydelse.

Ger Vanda ifrån sig Vikkullaområdet, är det stor risk att staden även förlorar Västersundom, Råby, Västerkulla (Länsimäki) och Westerkulla gård. Adressen på Håkansböle lokala portal har lämpligt rubriken "Vesterkulla säilytettävä osana Vantaata". Till sist vill jag rekommendera Astrid Nurmivaaras anförande "Westerkulla" vid fullmäktigemötet i Vanda den 11 december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar