Östra Nylands förbund har stått i vägen för metron. Den 3 januari 2007

Yle Internet berättade i morse att "utredningsmannens förslag till lösning på Sibbo-Helsingfors-tvisten" även finns till påseende i Sibbo, i kommunens registratur i Sockengårdens bottenvåning, från och med i morgon torsdag. Yle påpekar att man inte måste vara kommuninvånare för att lämna in en anmärkning. Det är klart att ja tänker lämna in en anmärkning, men något förslag till lösning på tvisten har utredningsman Pekka Myllyniemi inte presenterat. Istället är det i hög grad hans förslag som tvisten gäller. Och visst är det lite absurt med kungörelser om att utredningsmannens förslag finns till påseende, då rapporten från låtsasutredningen redan i över en månads tid funnits på nätet och visat sig till en väsentlig del vara författat av Helsingfors stadskontor.

Det är speciellt kapitel 3, "Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ongelmat ja tehdyt ehdotukset rakenteen kehittämiseksi", som består av text som författats av Helsingfors stadskontor. I detta kapitel beskrivs redan i andra stycket existensen av två nyländska landskapsförbund som ett problem:

Yksi merkittävimmistä puutteista maankäytön yhteistyössä ja pääkaupunkiseudun asuntotuotannon ongelmien ratkaisemisessa on, että pinta-alaltaan erittäin suuri Helsingin ja Vantaan naapurikunta Sipoo ei kuulu pääkaupunkiseudun kanssa samaan maakuntaan.

Det ovannämnda stycket finns faktiskt inte i Helsingfors utlåtande, men det är istället direkt kopierat från ett dokument från Delegationen för huvudstadsregionen från februari 2006. Några citatmarkeringar finns inte i detta sammanhang, men i avsnitt 3.2.4, "Sopimusperusteinen yhteistyö pääkaupunkiseudulla ja laajemmalla Helsingin seudulla" citeras dokumentet med källhänvisning:

Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät, että Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliitot yhdistetään. Vain tällä tavoin maan ainoan metropolialueen kaupunkirakenteen hallittu laajeneminen myös itäsuuntaan mahdollistuu.

Kaupungit katsovat, että suunnittelurajojen muuttamisen lisäksi myös kuntarajojen muuttaminen tulee ottaa yhteistyökohteeksi Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken. Asutuksen laajentamiseksi Helsinki ja Vantaa ryhtyvät aluevaihdoksiin Ala-Tikkurilan ja ns. Västerkullan kiilan osalta. Sipoon läntiset osat tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua. (Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta, Perustelumuistio, Kuntaja palvelurakenneuudistushanke 14.2.2006)

I Myllyniemis rapport omfattar kursiveringen källhänvisningen, liksom den gör i samband med ett annat citat på sida 9 i kapitel 2. Den avvikande citeringstekniken antyder att själva citatet är färdiglevererat. (Det finns i Myllyniemis rapport även två fotnoter med källhänvisningar längst nere påsidan.) För övrigt används benämningen metropolialue i citatet ovan i en betydelse som avviker från Myllyniemis definition på begreppet metropolialue. Å andra sidan är avsnittet i rapporten där definitionen ingår i sin helhet plagierat från från den finska förkortningen av OECD:s rapport "Territorial Review of Helsinki".

Frånsett att Myllyniemi kopierat texten och framför åsikter som är identiska med ställningstaganden som gjorts av Nylands förbund, där Myllyniemi är medlem i landskapsstyrelsen, är påståendet om att existensen av två skilda nyländska landskapsförbund föranlett problem intressant. Vad skulle ha varit annorlunda om det funnits bara ett nyländskt förbund som även omaffat Östra Nyland och Sibbo? Vad som i Sibbo framför allt har försvårat sammanhållningen av samhällstrukturen och utbudet på bostäder är att Helsingfors stad vägrat sälja sin markegendom, men det är naturligtvis inte detta problem som Myllyniemi syftar på i sin rapport. Landskapsförbundet är för Helsingfors framför allt ett redskap med vilket man försöker påverka planeringen i grannkommunerna. Helsingfors önskar naturligtvis inte att Sibbo skall bli ett nytt Nurmijärvi med splittrad småhusbebyggelse. I Myllyniemis rapport hävdas att

Seudun kehitys on vinoutunut hallinnollisen jaon vuoksi. Sipoo kuuluu eri maakuntaliittoon kuin pääkaupunkiseutu. Sipoon omat kaavoitussuunnitelmat eivät ole tähän mennessä tukeneet metropolialueen luontevaa kehitystä tarjota kasvumahdollisuudet kaikkiin ilmansuuntiin.

Samma stycke hittas på två olika ställen i rapporten. I Helsingfors utlåtande hävdas exakt det samma med ett litet tillägg: Helsingfors betonar att "Seudun kehitys on pahasti vinoutunut hallinnollisen jaon vuoksi." Eftersom Sibbo hör till ett annat landskapsförbund än Helsingfors har Helsingfors i Östersundom i Sibbo inte kunnat rita in några alternativa metrolinjer eller utredningsområden, vilket man trots Vandas motsträvighet lyckats med i Västersundom, som hör til Vanda. (Se Alternativa planer för Västersundom. Den 30 december 2006.) Helsingfors hävdar, liksom Myllyniemi gör i sin rapport, att Sibbo inte varit villigt att samarbeta när det gäller metropolområdets utveckling österut, men de förslag som Sibbo motsatt sig har gällt metron - inte t.ex. användningen av järnvägsförbindelsen mellan Kervo och Nicby, vilket Myllyniemi felaktigt antyder i sin rapport.

Nu när Sibbo i sitt utkast till generalplan efter påtryckningar berett rum för en metrolinje till Sibbo hävdar Helsingfors i sitt utlåtande att "Helsinki kykenee toteuttamaan metron siirrettäväksi esitetylle alueelle mutta Sipoolla ei sen sijaan ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia". Även Myllyniemi hävdar att en metrolinje till sydvästra Sibbo förutsätter att sydvästra Sibbo ansluts till Helsingfors

Esimerkiksi Itämetron rakentamisessa on VTT:n selvityksen mukaan Sipoon kunnan osuudeksi arvioitu enimmillään hieman yli 200 miljoonaa euroa. Tämä on yli kaksinkertainen summa verrattuna esimerkiksi Sipoon vuoden 2005 tilinpäätöksen kokonaismenoihin.

I sin rapport gör Myllyniemi rent av metron till ett argument för att det inte räcker med att annektera ett område som bebos av mindre än 5 % av Sibbos befolkning (Vaihtoehto 1), vilket är den gräns som kommunindelningslagen ställer på en partiell kommunsammanslagning:

Metroon tukeutuminen vaatisi Lounais-Sipoon alueelle kaksi metroasemaa, joista toinen ei välttämättä mahtuisi Vaihtoehto 1:n alueelle.

Metron toteuttamisessa tarvitaan joka tapauksessa yhteistyötä Helsingin ja Vantaan kesken sekä valtiota osarahoittajana. Jos lisäksi tarvittaisiin erityisesti metrosta toteuttamisen vaatimaa yhteistyötä Sipoon kanssa, metron toteuttaminen saattaisi muodostua päätöksenteossa pitkäaikaiseksi ja monimutkaiseksi.

Näin tarkasteltuna Vaihtoehto 1:n mukainen alue ei ole riittävän suuri, vaan sitä on laajennettava itään.

Helsingfors har beskyllt Sibbo för att förhindra en utveckling av samhällsstrukturen österut, längs Helsingforsregionens "femte finger", men Helsingfors har i praktiken hela tiden förutsatt att en utveckling av det så kallade lillfingret förutsätter att sydvästra Sibbo införlivas med Helsingfors. Med "metropolialueen kaupunkirakenteen hallittu laajeneminen" syftar Helsingfors på en utvidgning av staden Helsingfors. Lika väl har Helsingforspolitikerna mage att tala om språkmurar och hävda att Sibbo varit förhandlingsovilligt. Helsingfors har utnyttjat Nylands förbund och Delegationen för huvudstadsregionen för att i "metropolområdets" namn kunna driva stadens egna själviska intressen. Sibbo har kanske trots allt gjort klokt i att tillhöra Östra Nylands förbund.

För övrigt anser jag att Svarta backen, Borgarstrandsviken och Vikkulla bör förbli en del av Vanda. De som är av samma åsikt kan skriva under en adress på portalen hakunila.fi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar