Riksdagskandidat Matti Vanhanen besökte Borgå. Den 11 januari 2007

I dagens Borgåblad ingår en intervju med riksdagskandidat Matti Vanhanen. Rubiken är "Sibbofrågan 'helt normalt skött'". Otroligt nog hävdar Vanhanen enligt tidningen att saken är skött enligt "helt normalt förfarande". Matti Vanhanen har intervjuats eller uttalat sig uttryckligen i egenskap av riksdagskandidat, för det var på valturné i Borgå som Vanhanen träffade Borgåbladet och andra medier. En statsminister bör i egenskap av regeringschef visas en viss aktning. I egenskap av riksdagskandidat förtjänar Vanhanen ingen större respekt.

För Borgåbladet förnekar Matti Vanhanen att det skulle vara han som tagit initiativet till annekteringen av sydvästra Sibbo, utan säger bara att han "reagerade snabbt". Naturligvis tog Vanhanen inte initiativet, men statsministerns stöd resulterade i att Helsingfors sadsfullmäktige i brådskande ordning den 21 juni gjorde sitt inkorporeringsbeslut. Kanske fick statsministern även Helsingfors att reagera snabbt, för snabbt.

Enligt Vanhanen handlar Sibbofrågan för Centern bara om att skaffa fram mera tomtmark. Enkäten som visade att majorioteten av invånarna i huvudstadsregionen är emot en annektering avfärdar Vanhanen med att säga att "Skulle man ha frågat om folk vill ha billigare tomtmark så skulle de alldeles säkert ha svarat ja!" Visst torde de flesta vara emot butiksstölder, men ändå säga ja till billigt öl. När det gäller tomter och bostäder är det dock inte lika självklart att folk önskar att priserna skall sjunka. Många av oss som har investerat i bostäder eller fastigheter med banklån skulle bli ruinerade, om Vanhanen skulle lyckas i sin uttalade målsättning att göra utbudet större än efterfrågan.

Borgåbladet noterar att Vanhanen nu har förstått att han inte kan säga sin egen åsikt i Sibbofrågan högt, eftersom det skulle betyda att han är jävig då statsrådet ska behandla frågan. Vanhanen torde dock redan ha gjort sig jävig med sina upprepade uttalanden. Lagen gör medlemmarna i statsrådet jäviga om de på förhand tagit ställning i en marktvist. I fallet Sibbo har Helsingfors i sitt utlåtande och sitt förnyade annekteringsbeslut liksom kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi i sin rapport och sitt förslag tagit i beaktande de synpunkter som Vanhanen yttrat efter beslutet den 21 juni. Matti Vanhanen har inte i tid förstått ministrarnas domarroll i marktvister.

Även Uusimaa och Sipoon Sanomat träffade Matti Vanhanen i Borgå. Rubriken för Uusimaas artikel är "Uudenmaan asumisen hintapiikki itse aiheutettu", vilket säger ett hel del om Matti Vanhanens budskap. Det vore dock korrektare att tala om tomtpriser än om boendekostnader, för om Vanhanen lyckas dumpa tomtpriserna, kunde det leda till en överhettning inom byggnadsbranschen, som tillfälligt kunde få priserna på nya bostäder att öka. Vanhanen upprepar i Uusimaa att "Erityisesti omakotitonttien tarjontaa on lisättävä tuhansien tonttien tarjontanäkymällä." Vanhanen tolkar Myllyniemis rapport utgående från utbudet på tomtmark:

Vanhanen sanoi tarkoittavansa, että pääkaupunkiseudun kerrostaloasutuksen ulkopuolelle on saatava puutarhakaupunkimaista omakotitaloasumista nykyistä pienemmillä ja edullisemmilla tonteilla. Tätä hän katsoo myös Pekka Myllyniemen selvityksessään tarkoittaneen.

Så här hoppades väl åtminstone författarna till Myllyniemis rapport att statsministern skulle tolka rapporten. Även Uusimaa titulerar Vanhanen "riksdagskandidat" och skriver:

Kansanedustajaehdokas Matti Vanhasella (kesk.) on selvä kanta alueiden liittämiseen Sipoosta Helsinkiin, mutta pääministerinä hän ei sitä voi ilmaista. Jos hän sen tekisi, hän jääväisi itsensä tilanteessa, jossa valtioneuvosto asiassa ratkaisunsa tekee.

Riksdagsman Matti Vanhanen tar ställning till ett annat förslag i Myllyniemis rapport, nämligen förslaget att slå samman Nylands och Östra Nylands förbund, men detta förslag hänger inte formellt ihop med marktvisten som stadsrådet skall ta ställning till. Här går Vanhanen indirekt emot Myllyniemis förslag:

Itä-Uudenmaan maakunnan tulevaisuudesta Vanhanen sanoo, että jos kunnat yhdessä katsovat sen tarpeelliseksi ja ohjaavat maakunnan kehitystä ja maankäyttöä solidaarisesti toisiaan kohtaan, maakunta voi hyvinkin olla edelleenkin itsenäinen. Hänen mukaansa maaseutuvaltaisella Itä-Uudellamaalla on sellaisia erityispiirteitä, jotka ovat omiaan puoltamaan oman maakunnan säilyttämistä.
- Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vahvalla menestyksellä on myönteinen vaikutus maan talouskasvuun ja päinvastoin.

Sipoon Sanomat skulle inte normalt besöka Borgå för att träffa en riksdagskandidat från Nurmijärvi. Under Matti Vanhanens valturné kommer dock Sibbofrågan att vara ett forgående tema, till förträt för kandidaten själv. Jag hoppas att Sipoon Sanomat fortsätter att förfölja riksdagskandidat Matti Vanhanen. Sipoon Sanomat citerar riksdagskandidaten, som uttrycker förståelse för Helsingfors förslag:

-Ymmärrän Helsingin kannan ja esityksen tässä Sipoon rajansiirtoasiassa. Kysymys on tonttipulasta ja tarvitaan ratkaisuja.

Som en förutsättning för en fortsatt existens av Östra Nylands landskapsförbund såg Vanhanen, enligt Sipoon Sanomat, att landskapsplanerna går att förena. Vanhanen hänvisade här till obebyggda områden i Vanda och Helsingfors vid gränsen mellan landskaplanerna för Nylands och Östra Nylands förbund. Månne Vanhanen här även syftade på att Östra Nylands förbund inte ritat ut Sibbometron i sin generalplan? Utan Sibbometron finns det inga skäl att planera tätortsbebyggelse i sydöstra Vanda. (Se Östra Nylands förbund har stått i vägen för metron. Den 3 januari 2007.) I övrigt berömde Vanhanen Östra Nylands förbund.

Vanhanen uttalade sig i Borgå även om HELI-banan och betecknade den som orealistisk inom en överskådlig framtid. Indirekt var detta ett ställningstagande för Sibbometron och inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Fastän statsministern inte kan ta ställning i tvisten, delade riksdagskandidat Matti Vanhanen i Borgå åt redaktörerna ut ett papper där det enligt Sipoon Sanomat stod att "rajansiirto Helsingille voidaan toteuttaa, koska asumisen hintatason on laskettava ja nuorille perheille on saatava halvempia asuntoja". Trots riksdagskandidatens ställningstaganden betonade statsminister Matti Vanhanen att han nu inte kan ta ställning till gränstvisten mellan Sibbo och Helsingfors och sade att "Jos kommentoin asiaa, niin minun jäävättävä itseni asian käsittelystä." Statsministern har nog redan gjort sig jävig, men man kan ju alltid hoppas att han inte själv inser detta. Deltar statsministern i stadsrådets behandling av frågan, har det ingen större betydelse vad stadsrådet besluter. Med Matti Vanhanens medverkan i behandlingen kommer beslutet att ogiltigförklaras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar